Πιστοποίηση

Πιστοποίηση

Ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Η απαίτηση για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα είναι προφανής και αναγκαία.

Η Διαπίστευση αποτελεί μέσο διασφάλισης αυτής της απαίτησης συμβάλλοντας έτσι στην εδραίωση και στην περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του εργαστηρίου, των εξεταζόμενων αλλά και των κλινικών ιατρών που συνεργάζονται με αυτό.

Η Διαπίστευση αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο τον ακρογωνιαίο λίθο αξιολόγησης της Συμμόρφωσης. Ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο διαπιστεύεται όταν τεκμηριώνει ότι ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με υπευθυνότητα, αμεροληψία και τεχνική επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο της τυποποίησης (διεθνή και εθνικά πρότυπα) όσο και των ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων.

Οφέλη για το εργαστήριο

  • Εξασφάλιση συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ομοειδών μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών.
  • Εμπιστοσύνη του πολίτη στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών.
  • Ενίσχυση του κύρους του εργαστηρίου και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στο χώρο των υπηρεσιών της υγείας.
  • Εξασφάλιση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με υποχρεωτική εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και απαιτήσεων που βοηθούν στη σωστή οργάνωση και λειτουργία του.

Οφέλη για τον εξεταζόμενο

  • Διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των διαπιστευμένων υπηρεσιών.
  • Oι διαπιστευμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι αποδεκτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χωρίς την ανάγκη επανελέγχου.
  • Eνισχύεται η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των εργαστηρίων σε διεθνή πρότυπα διαπίστευσης, εθνικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας, εξασφαλίζοντας αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών.

Βρείτε άμεσα αυτό που αναζητάτε